Bekendmaking Staatsblad Nr 251

Besluit van 19 juni 2014 tot wijziging van de bepalingen inzake volledige schadevergoeding voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en voor slachtoffers van bedrijfsongevallen onder militairen en onder burgerambtenaren van Defensie alsmede tot invoering van een «ereschuldregeling» voor veteranen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 17 april 2014;

Gelet op artikel 2, vijfde en zesde lid, van de Kaderwet militaire pensioenen;

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet 1929, alsmede artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 mei 2014, No. W07.14.0111/II);

Gezien het nader rapport van de Minister van Defensie, van 5 juni 2014, nr. BS/2014012124:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hier onder de gehele tekst:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-251.html